A projekt alapadatai

A projekt címe: Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés az SZTE és az ELTE gyakorló iskoláiban
A projekt azonosító száma: EFOP-4.2.3-22-2022-00007
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciuma
A szerződött támogatás összege: 1 499 966 088 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Futamidő: a projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2022.09.01. – 2023.11.30. között
Projektmenedzser:  Pintér Zsolt - ELTE, Alattyányi István - SZTE
Pénzügyi vezető: Tamás Katalin - ELTE, Tanács Lejla - SZTE

A tervezett fejlesztés bemutatása:
Az infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés a pedagógusképzés és a gyakorlatorientált képzések színvonalának növelése érdekében a Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciumi pályázatot nyújtott be az SZTE részéről a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája valamint az ELTE részéről a ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium és a ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium bevonásával „Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés az SZTE és az ELTE gyakorló iskoláiban” címmel.

A projekt indokoltsága:
A 21. század kihívásainak megfelelően ma már nem elegendő, ha egy szakmai műhely önmagában sikeres és eredményes - különösen igaz ez a tanárképző intézményekre, hiszen a képzés korszerűsítésével párhuzamosan folyamatos alkalmazkodásra van szükség valamint biztosítani kell olyan közös standardokat, amelyek a képzés egységességét biztosítják. Indokolt tehát, ha a tanárképző intézmények rendszeresen egyeztetik működésüket, kicserélik tapasztalataikat, tanulnak egymástól módszertani, pedagógiai eljárásokat, amelynek keretei bizonyos fokig eddig is megvoltak.
Az országos együttműködését a Gyakorlóiskolák Szövetsége biztosítja, melynek szervezésében rendszeresek az eszmecserék, évente workshop formájában dolgozták fel résztvevő intézmények az aktuális kérdéseket, osztjuk meg tapasztalatainkat. Az együttműködés hatékonyságát fokozná, ha nem csak a worshopok állnának az iskolák rendelkezésre.
Az ország minden részéből az utazás nehézsége nem könnyíti meg a szervezést - jobb infokommunikációs infrastruktúra mellett viszont biztosítható lenne a sokkal szorosabb, élőbb kapcsolat az intézmények között – erre is lehetőséget nyújthat a pályázati forrás. Mivel a Gyakorlóiskolák Szövetségében lényegében az összes magyarországi gyakorlóintézmény részt vesz - melyek fenntartói is eltérőek és maguk az intézmények is más-más korosztályokkal foglalkoznak - hatékonyabb együttműködés várható el, ha bizonyos szempontok alapján kisebb munkacsoportokat alakítanak ki.
Az együttműködés akkor a legoptimálisabb, ha egy konzorciumban vannak azonos és eltérő fenntartójú, vidéki és fővárosi intézmények egyaránt, viszont az oktatott tanulói korosztályok tekintetében megegyeznek vagy átfednek, hiszen ezzel biztosítható, hogy egyrészt rálátást kapjanak az eltérő adottságú intézmények egymás munkájára és így módjuk legyen az esetlegesen széttartó képzési elvek összehangolására, másrészt hasznos tapasztalatokat cserélhetnek a tanított korosztályokkal kapcsolatosan.
Egy szorosabb kollaboráció az intézmények között sokat növelhetne a képzés illetve a tanárképzés színvonalán: az egyéni tudásanyagok könnyebben eljutnak az iskolákba, kölcsönös online óramegfigyelésekre és elemzésekre is sor tud kerülni, hatékonyabbá válik a vezetőtanári munka, az intézmények tanulói bekapcsolódhatnak vagy létrehozhatnak önálló online vagy projektmunkákat.

A konzorciumi pályázat céljai:
A fentiek alapján mindként egyetem, mint fenntartó célja, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben a gyakorlótanításon résztvevő tanító és tanár szakos hallgatók, pedagógusok és a diákok számára is egyaránt. A minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása által vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, mely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához, ezzel csökkentve a pedagógushiányt.
A SZTE és az ELTE gyakorlóiskolai fejlesztés célja a hallgatók és a diákok tanulási környezetének infrastrukturális javítása, a mindennapi és a gyakorlati oktatáshoz szükséges modern oktatási technológia fejlesztése, amely lehetőséget teremt a NAT kulcskompetenciák beépítésére a tanítási gyakorlatba.
Az intézmények fejlesztése kiváló lehetőséget teremt arra, hogy egy jól működő, a modern kor nevelési és oktatási elvárásainak megfelelő, hatékony oktatástechnológiai eszközparkkal felszerelt infrastruktúrájú intézményben a jövő pedagógusainak gyakorlati képzése ideális környezetben folyhasson. A megfelelő tanulási környezet megteremtése magában foglalja a megfelelő állapotú eszközparkot, a gyakorlati képzést szolgáló helyiségek felújítását is valamint a korszerű berendezését is egyaránt.
A konzorciumi projekt során a gyakorlóiskolák feladatellátási minőségi javítása történik, mely folyamat során a fejlesztés fő területei:

  • Az iskolaépületek megjelenésének, építészeti állapotának fejlesztése,
  • Professzionális tantermek (bútorzat, eszköz) felszerelése,
  • A mindennapos testnevelés tereinek fejlesztése (tornaterem),
  • Közösségi terek létrehozása, fejlesztése,
  • Elektronikus tananyagok használatának eszközei,
  • Szélessávú internetelérés,
  • Alternatív közlekedés támogatása (kerékpártároló)